بررسی تهيه و بسته‌بندي آب معدني در ظروف PET

بررسی تهيه و بسته‌بندي آب معدني در ظروف PET|30009683|nkc
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی تهيه و بسته‌بندي آب معدني در ظروف PET آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

مقدمه 1

موارد مصرف و كاربرد آب معدني 2

فصل دوم

آب معدني و انواع آن 3

تعريف و منشأ آبهاي معدني 3

سطحي يا ژئوترمال 4

عمقي يا ژورنيل 5

تقسيم‌بندي چشمه‌ها 5

چشمه‌هاي معدني 5

چشمه‌هاي گازدار 6

چشمه‌هاي طبي 6

چشمه‌هاي آب گرم 6

استخراج آبهاي معدني 6

اختصاصات آبهاي معدني 8

اختصاصات ظاهري 8

اختصاصات ظاهري 8

اختصاصات فيزيكي 9

آبده چشمه‌ها 9

درجه حرارت 10

مقاومت الكتريكي 11

عنوان

راديواكتيويته 11

اختصاصات شيميائي 12

pH 12

گازها 13

املاح محلول 14

املاح تام 14

هالوژنها 14

گوگرد 15

تركيبات ازته 15

ارسنيك 15

كربن و كربناتها 15

سيليسيم 16

بر 16

كاتيونهاي قليائي 16

آلومينيوم 17

آهن 17

تاريخچه و محل چشمه‌هاي معدني ايران پ 17

فصل سوم

شرح مراحل مختلف آماده‌سازي آب معدني 21

آماده سازي و سالمسازي آب 21

انتقال آب از منابع آب 21

مخازن ذخيره آب 22

عنوان

فيلتراسيون آب 22

تعديل طعم، رنگ و بوي آب 22

مرحله فيلتراسيون نهايي آب 22

مرحله استريليزاسيون آب 23

تصفيه آب 23

شفاف كردن آب 23

مراحل شفاف سازي 24

انعقاد 24

لخته شدن 25

ته‌نشين‌سازي 25

كلاريفاير 25

فيلتراسيون 25

انواع فيلترها 26

فيلترهاي گراويتي 26

فيلتر فشاري 27

فصل چهارم:

ضدعفوني كردن آب 28

كلرزني 28

اشعه ماوراء‌بنفش 29

مزاياي استفاده از سيستم UV 31

كاربرد لامپهاي UV جهت ضدعفوني‌كردن آب آشاميدني 31

سيستم ضدعفوني آب به روش تزريق گاز ازن 33

عنوان

تجهيزات جنبي سيستم ازن 38

فصل پنجم

آب معدني گازدار 43

دي‌اكسيدكربن در آب معدني، ناخالصي‌ها و مقادير مجاز 43

خصوصيات كلي CO2 44

روشهاي توليد CO2 44

ناخالصيهاي موجود در CO2 46

اهميت تصفيه گاز CO2 49

فصل ششم

بسته بندي آب معدني 52

پركردن آب معدني در بطري 52

مرحله رديف كردن بطري 52

شستشوي بطري، پر كردن و دربندي 52

مرحله برچسب زني 53

مرحله چاپ مشخصات توليد 53

مرحله شيرينگ كردن 54

مرحله شيرينگ پالت 54

انواع بسته بندي 54

شيشه 54

پلاستيك 55

P.V.C 55

P.E.T 55

عنوان

HDPE 56

P.P 56

P.C 56

كارتن هاي چندلايه مقوايي / آلومينيوم فويل / پلاستيكي 56

توليد بطري 59

نمودار فرآيند 61

فصل هفتم

بررسي مالي و اقتصادي واحد بسته بندي آب معدني 64

دلايل احداث كارخانه 64

قيمت داخلي و جهاني محصول 64

بارندگي ساليانه ايران و جهان 64

منابع آب زيرزميني ايران 65

شرايط صادرات محصول 65

وضعيت عرضه و تقاضا 66

واحدهاي توليد آب معدني 67

طرح توجيهي واحد بسته بندي آب معدني 68

پيوست

منابع

فصل اول

مقدمه

آب اين ماده حياتي و پراهميت استراتژيك در دنيا نقش بسيار مهمي در شكل‌گيري تمدنها و استمرار آنها داشته است مروري بر سوابق تمدنهائي كه در طول تاريخ شكل گرفته و شكوفا شده‌اند نشانگر اين واقعيت است كه وجود آب و امكان دسترسي به آن يكي از كليدي‌ترين عوامل فراگيري و استمرار آنها بوده است.

جوامع متمدن و توسعه يافته براي تامين نيازهاي خود تاسيسات مهندسي پيشرفته‌اي نيز ايجاد كرده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به شاهكارهاي مهندسي ايرانيان اشاره كرد. نقش آب در توسعه همواره در تاريخ به عنوان يك شاخص استراتژيك مطرح بوده است. افزايش جمعيت و نياز به توليد بيشتر مواد غذايي از طريق آبياري به شيوه‌هاي مختلف، پراكندگي وتوزيع مكاني اسكان جمعيت و توسعه مناطق شهري، وقوع انقلاب صنعتي وتوسعه سريع صنايع، نياز بشر به توليد انرژي بيشتر و از جمله نيروي برقي آبي، استفاده از منابع آب براي پرورش آبزيان و بالاخره تغييرات اساسي كه در الگوي زندگي بشر بوجود آمده است. نقش استراتژيك آب را كاملاً پيچيده كرده است. افزايش تقاضا براي آب و اوجگيري رقابت بين مصرف كنندگان مختلف موجب شده انسان براي ايجاد موازنه و تعادل بين توزيع نيازها و منابع آب موجود مستقيماً در وضعيت طبيعي رودخانه‌ها دخالت كند و با ايجاد تاسيسات گوناگون ذخيره و توزيع آب، شرايط طبيعي را به منظور تامين نيازهاي خود تغيير دهد. از طرف ديگر نياز به توسعه در كليه شئون اقتصادي جامع باعث شده طرحهاي مختلف توسعه منابع آب در يك ناحيه جغرافيايي و در سطح حوزه آبريز متمركز شوند و از سوي ديگر موضوع انتقال بين حوزه‌اي آب براي تامين يا حفظ شرايط توسعه اجتماعي اقتصادي در حوزه‌هاي كم آب مطرح گردد.

موارد مصرف و كاربرد:

آب معدني و آب شرب به عنوان يكي از نيازهاي اساسي روزمره انسان و استمرار حيات مي‌باشد. ميزان نياز روزمره هر فرد 2 1 ليتر مي‌باشد كه بستگي به شرايط آب‌و هوايي و سن و سال دارد. استفاده از آب آشاميدني سالم و گوارا يكي از مهمترين فاكتورهاي مصرف آب مي‌باشد كه از ساليان بسيار دور به آن توجه شده است. منشاء حدود 80% از بيماريهاي انسان عدم دسترسي به آب سالم است. 75% از مردم جهان سوم از امكانات آب براي مصارف بهداشتي محرومند بنابراين، زمان اين تصور نادرست كه آب سالم به هر ميزان كه مورد نياز باشد به وفور در دسترس است ديگري سپري شده است واقعيت آن است كه آب سالم و گوارا كمياب و گرانبها مي‌باشد آلودگيها با ايجاد تغييرات نامطلوب در خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي كيفيت آب را تنزل مي‌دهند و در مراحلي آب را از حيطه انتقاع ساقط مي‌نمايند. برخي از آلودگيها زوال پذيرند و به آساني تجزيه و يا تقليل داده مي‌شوند نظير مواد زائد كشاورزي و حيواني و فاضلابهاي انساني بعضي از آلاينده‌ها نيز انحطاط ناپذيرند مانند جيوه، سرب و برخي از تركيبات پلاستيكها كه از افزايش آنها در آب بايد جداً جلوگيري شود.

فصل دوم

آب معدني و انواع آن

آب معدني، محصول بسته‌بندي شده، آب گوارا و قابل شربي است با ويژگيهاي فيزيكوشيميايي، ميكروبيولوژي و ارگانولپتيكي تعريف شده كه مستقيماً از چشمه و يا نقاط حفر شده، از طبقات زيرزميني بدست مي‌آيد داراي خواص بهداشتي و درماني باشد و در معرض هيچگونه پالايش خارج از استانداردهاي مربوطه قرار نگيرد و در محل چشمه و يا منابع آبي مربوطه در شرايط خاص بهداشتي، بسته‌بندي گردد.

آب معدني گازدار آبي است كه پس از تصفيه‌هاي لازم و بسته‌بندي مقدار گاز آن برابر با مقدار گازي باشد كه آب در مظهر چشمه دارد.

آب معدني بدون گاز آب معدني است كه پس از تصفيه و بسته‌بندي فاقد گاز كربنيك مازاد بر مقدار لازم جهت نگاهداري املاح بي‌كربنات موجود و يا گازهاي ديگر باشد.

آب معدني گازدار شده آب معدني است كه پس از تصفيه‌هاي لازم از منبع ديگري گازكربنيك به آن اضافه شود.

تعريف و منشاء آبهاي معدني

آبهاي معدني طبيعي و گازهاي معدني طبيعي، آبها و گازهايي هستند كه از تشكيلات زمين‌شناسي خارج و داراي خواص درماني بوده كه توسط مجمع علمي پزشكي شناخته و داراي اجازه رسمي دولتي براي بهره‌برداري باشند.

منشاء آبهاي معدني را به دو صورت مي‌دانند:

1) سطحي يا ژئوترمال:

اين دسته آبها داراي منشاء خارجي يا جوي بوده كه به داخل زمين نفوذ كرده و حتي تا عمق زياد پائين رفته و در اين جريان تغييراتي در تركيب شيميايي آب حاصل و در يك شاخه صعودي به طرف بالا جريان پيدا كرده است. آب دو حركت پائين‌رو سرد و حركت صعودي گرم را داراست.

در صورتيكه ستون آب گرم در نزديك زمين به يك منطقه بسته برخورد كند سفره آبدار محصور را بوجود مي‌آورد، در اين صورت مي‌توان از اين آبها به تعداد فراوان با حفر چاههاي عميق بهره‌برداري كرد و گاهي تركيب شيميايي اين آبها مشابه آبهاي خوراكي مي‌باشد.

2) عمقي يا ژوونيل:

آبهاي عمقي يا سنتز شده يا بكر دسته آبهايي هستند كه از اعماق بسيار زياد زمين منشاء گرفته و مي‌توانند حاصل بخار اخرين مرحلة ماگماي مذاب درون زمين بوده كه با تظاهرات آتشفشاني در ارتباط مي باشند. غالب آبهايي كه در طبيعت وجود دارند از دسته آبهاي با منشاء خارجي مي باشند و مقدار كمي عمقي هستند.

تقسيم بندي چشمه‌ها براساس املاح محلول، گازهاي محلول و درجه حرارت

1) چشمه هاي معدني

به آبي گفته مي‌شود كه مقدار املاح محلول در آن حداقل يك گرم در ليتر باشد. به چشمه اي كه املاح محول در آن به ميزان مزبور باشد. چشمة آب معدني گويند كه در سطح زمين از راههاي مختلف ظاهر مي‌شود. بسته به اينكه كداميك از يونهاي موجود در آب نسبت به يونهاي ديگر برتري داشته باشد، آب ها را تقسيم بندي مي‌كنند.

آب هاي سد يك كلروره: ميزان يونهاي سديم و كلسيم بيشتر از ساير يونها مي‌باشد.

آب هاي كلسيم كلروره: مقدار كلسيم و كلر بيشتر از ساير يونها مي‌باشد.

آب هاي سد يك هيدروژن كربنات: يون Na و هيدروژن كربنات بيشتري دارند.

آب هاي منيزيم هيدروژن كربنات : يون Mg و هيدروژن كربنات بيشتري دارند.

آب هاي سديك سولفات: يون Na و سولفات بيشتري دارند.

آب هاي منيزيم سولفات: يون Mg و سولفات بيشتري دارند.

آب هاي كلسيم سولفات: يون كلسيم و سولفات بيشتري دارند.

چشمه هاي آهن دار چشمه هايي هستند كه ميزان آهن آن حداقل
15 ميلي‌گرم در ليتر باشد.

2) چشمه هاي گازدار

در اينگونه چشمه ها گازهاي متعددي مانند اكسيژن، هيدروژن، ازت، انيدريد كربنيك، هيدروژن سولفوره، متان و … وجود دارد.

منشاء O2 از آبهاي جوي است كه هوا به داخل آب منتقل مي‌كند. هيدروژن در چشمه‌هاي آب فشان كه منشاء عميق و آتش فشاني دارد يافت مي‌شود.

گاز هيدروژن سولفوره كه در چشمه هاي گوگردي يافت مي‌شود و منشاء آن عمدتاً آتش‌فشاني است. انيدريد سولفوره و متان اغلب با هيدروكربنها مرتبط است و همچنين در اثر احياء سولفاتها بوجود مي‌آيد.

3) چشمه هاي طبي

نقش درماني دارند و بيماري‌هاي جلدي را از بين مي برند.

4) چشمه هاي آب گرم

در صورتيكه با حرارت سنج معمولي، درجه حرارت آب چند دهانه چشمه را اندازه بگيريم متفاوت خواهد بود. اين دما در فصول مختلف و باتوجه به گرماي زمين و فعاليت آتش فشاني در مناطق مختلف متفاوت است.

استخراج آبهاي معدني

بهره برداري از يك چشمة معدني با كاپتاژ صحيح امكان مي پذيرد. كاپتاژ عبارت از تداركاتي است كه در مظهر چشمه فراهم مي‌شود به دو منظور: حصول به حداكثر آبده چشمه و ديگر حفاظت از اصالت آب چشمه يا به عبارت ديگر جلوگيري از كم شدن حرارت، آلودگي ميكروبي و اختلاط با آبهاي سطحي نافذ. عمليات كاپتاژ را بايستي بعد از يك مطلعه زمين شناشي كامل محلي انجام داد. اطلاعات لازم دربارة رگة آب معدني، عمق جريان آب كه باعث ساختمان شيميائي و راديواكتيويته آب مي‌شود بايستي كسب شود.

بهر نحوي كه رگة آب معدني به سطح زمين برسد بايستي كاپتاژ را تا نقطة‌ اصلي خروج آب از گسل يا شكافها ادامه داد كه ممكن است بصورت حفريات، گالري افقي، چاه عميق يا مجراي خروجي كاملاً عايق باشد.

لازم است كه رگة آب خروجي خصوصاً در مقابل آبهاي خروجي كه در سفره‌هاي سطحي غالباً جمع مي‌شوند محافظت شود. عدم رعايت اين مسئله علاوه بر آن كه احتمال بهم زدن تركيب اصلي شيميايي آب را دربردارد مي تواند باعث آلودگي ميكروبي آب نيز بشود. در بعضي موارد براي جلوگيري از وارد شدن آبهاي نافذ به رگة آب معدني ساختن زه كشهايي در اطراف آن الزامي است.

گازهاي آب معدني كه غالباً به همراه آب از زمين خارج مي‌شوند قبل ازخروج به حالت محلول و تعادل در آب درمي آيند. در مجاورت زمين فشار وارده بر حجم معين آب كم مي شو د و در نتيجه تفكيك گازها از آب به سرعت انجام مي پذيرد، پايين آمدن درجه حررات آب باعث بالا رفتن حلاليت گاز در آب مي‌گردد اين دو عمل مخالف سبب باقي گذاردن حجم معيني گاز در آب معدني مي‌شود. آنچه كه بيشتر از اين جنبه مورد نظر است مسأاه اديواكتيويته آبهاست كه ببيشتر به صورت گاز دادن بوده و باعث ايجاد راديواكتيويته موقتي آب مي‌شود. گازهاي همراه آب را مي‌توان با وسايل مخصوصي از آب جدا كرد و براي استفادة اختصاصي آن را به مصرف رسانيد.

بطور كلي، آنچه را كه در بهره بردراي از آب معدني بايد در نظر گرفت حفظ اصالت آب از نقطة اوليه كاپتاژ تا محل مصرف آن است كه بدين منظور آب را به صورت جريان طبيعي و دايم بدون دخالت آبهاي خارجي و خروج گازها و راديواكتيويته موقت به نقاط مصرف هدايت مي‌كنند.

خلاصه آن كه عمليات كاپتاژ بايستي در نهايت دقت باتوجه به مسائل غيرپيش‌بيني شده در هنگام عمليات و مبتني بر نتايج تجزيه آب و مطالعات زمين شناسي اوليه انجام گيرد و در اين كار همكاري زمين شناس، مهندس فني، شيميست و ميكروب شناس الزامي است.